Εγγραφείτε στην λίστα μας.

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε προσφορές και ενημερώσεις της εταιρείας μας.
Email address
Secure and Spam free...

FORGOT YOUR DETAILS?

Εγγύηση καλή λειτουργίας

Γενικοί όροι που ισχύουν για την εγγύηση καλής λειτουργίας των αντλιών μας.

 1. Η παρούσα εγγύηση ισχύει για περίοδο εικοσιτεσσάρων (24) µηνών από την ηµεροµηνία αγοράς της αντλίας και καλύπτει µόνον ελαπώµατα του υλικού ή της κατασκευής τα οποία εµφανίζονται κατά την διάρκεια της περιόδου εγγυήσεως και δεν οφείλονται σε κακή χρήση ή αντικανονική συντήρηση.
 2. Σε εκπλήρωση της υποχρεώσεως της που απορρέει από την παρούσα εγγύηση, η ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ έχει το εκλεκτικό δικαίωµα είτε να επισκευάσει είτε να αντικαταστήσει την αντλία, χωρίς καµία επιβάρυνση του πελάτη.
 3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αντλίες που έχουν χρησιµοποιηθεί αντικανονικά ή έχουν υποστεί βλάβη από ατύχηµα ή έχουν εγκατασταθεί αντικανονικά ή έχουν επισκευασθεί, µετατραπεί ή τροποποιηθεί κατά παράβαση των οδηγιών χρήσεως.
 4. Στις περιπτώσεις αυτές όλα τα έξοδα επισκευής, βαρύνουν τον πελάτη.
 5. Για να εφαρµοσθεί η παρούσα εγγύηση απαιτείται να προσκοµίζεται σε κάθε περίπτωση το πιστοποιητικό εγγύησης καθώς και το τιµολόγιο αγοράς.
 6. Ελαττωµατικές αντλίες που αντικαθίστανται παραµένουν στην κυριότητα της ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ.
 7. Η κατά τους όρους της παρούσης εγγύησης, αντικατάσταση της αντλίας, συνεπιφέρει ανανέωση της περιόδου εγγύησης.
 8. Σε περίπτωση επισκευής της αντλίας, η εγγύηση εξακολουθεί να ισχύει για το χρονικό διάστηµα, που αποµένει µέχρι να συµπληρωθούν οι εικοσιτέσσερις (24) µήνες από την ηµεροµηνία αγοράς της αντλίας.
 9. Για την εφαρµογή της εγγύησης το πιστοποιητικό πρέπει να συµπληρώνεται πλήρως µε τα στοιχεία του Πελάτη, να σφραγίζεται και να υπογράφεται από την εταιρεία ή τον πωλητή, ο οποίος υποχρεούται µέσα σε 15 ηµέρες να στείλει αvτiγραφo της εγγύησης στο εργοστάσιο. Σε αvτiθετη περίπτωση η εγγύηση δεν έχει καµία ισχύ και το εργοστάσιο ουδεµία ευθύνη φέρει.
 10. Εκτός των όσων ρητά αναφέρονται στην παρούσα εγγύηση, η ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ουδεµία άλλη υπέχει ευθύνη ή υποχρέωση απέναvτι στον Πελάτη.
 11. Η ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ δεν ευθύνεται για τις τυχόν παρεπόµενες έµµεσες ή αποθετικές ζηµιές του Πελάτη ούτε για το τυχόν διαφυγόν κέρδος του ή τις δαπάνες συνεπεία αποστέρησης της χρήσης της αντλίας.
TOP
Translate »

Εγγραφείτε στην λίστα μας.

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε προσφορές και ενημερώσεις της εταιρείας μας.
Email address
Secure and Spam free...